Under en stor del av sitt liv har lantbrukaren Ivan Johansson i Torp, Gillberga (S) intresserat sej för småbrukarkulturen i sin hemsocken i sydvästra Värmland.

Intresset mognade så småningom till en systematisk inventering av smågårdarna, torpen och jordkulorna - var de var belägna och vilka familjer som där bott genom senare århundraden.

Efter mångårigt insamlingsarbete bestående bl a av intervjuer med ortsbefolkningen, genomgång av kyrkolängder, sockenstämme-protokoll och besök på alla utpekade torpargrunder, så samman-ställde Ivan sina erfarenheter i 5 handböcker under åren 1983 - 1995.

 

I förordet till del 5 (1995) skriver Ivan Johansson:

Denna bok är den femte och blir också den sista i min dokumentation av torp och torpare i Gillberga.

Den har tagit sin tid att slutföra, delvis beroende på att den generation som var född före sekelskiftet och hade kunskapen och minnen av torpen och torparna, de finns nu ej längre att tillfråga.

De uppgifter om torpen jag kan förmedla genom denna bok är till största delen hämtade ur husförhörslängder och senare kyrkoböcker, dop och begravningsböcker, från hemmanskartor och handlingar till dessa i den mån dessa funnits att tillgå vilket inte alltid varit fallet.

Jag vill dock framhålla att många värdefulla uppgifter del-givits mig av personer från bygden och från bygden komna, som tagit väl tillvara det de hört av den äldre genera-tionen. Till dessa vill jag utbringa min uppriktigt kända tacksamhet för all den hjälp jag erhållit. Ingen nämnd men heller ingen glömd.

---


Ivans pionjärarbete utgör grunden till ökad kunskap om en svunnen kultur, som var en utbredd svensk verklighet under 17- och 1800-talet. Hans b
öcker finns att tillgå via lokala bibliotek eller att köpa från Gillberga Hembygdsförening: kansli@gillbergahembygd.com

Bokserien saknar emellertid innehållsförteckning och register över torpnamnen, och därför har föreliggande uppställning gjorts, med hänvisningar till aktuella böcker, sidor och kartor. Dessutom har samtliga kartor i böckerna överförts till vektorgrafik och bearbetats för utskrift i A4-storlek.

Spara önskad kartbild på hårddisken, och skriv ut den därifrån.

---

Med tanke på ett så omfattande arbete och brister i källmaterialet, så har det förstås här och var inte gått att undvika att osäkra och ibland felaktigheter uppgifter har insmugit sig bland alla namn och ortsangivelser.

Därför är det av värde att ta vara på andras erfarenheter och ytterligare kunskap om torp och torpare i denna bygd, som kan finnas bland andra forskare.

Skicka gärna ett e-brev - svingda@gmail.com - med Dina kommentarer!


Arvika i januari 2003 Ingvar Dahl