Friherre Hermelins karta över Värmland, upprättad "efter nya astronomiska observationer och geometriska mätningar" år 1808, "författades" av C P Hällström, en av Hermelins nära medarbetare. Ursprungligen verkar den ha utarbetats i två delar och den angivna notisen "rättad och tillökt" 1846, gäller uppenbarligen främst den södra delen av landskapet. Senare utgavs den som faksimiltryck i skala 1:200.000, graverad av C G Lundgren.

Som grund för de här inscannade kartorna ligger en tryckt reproduktion från Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1972. (Efter inscanning har kartorna i några fall retuscherats lätt för större tydlighet).

Det är viktigt att hålla i minnet att sockengränserna vid denna tid var något annorlunda än de är idag. Nyskoga döljer sig ex vis under Södra Finnskoga och Norra Ny. Lekvattnet går att finna under Fryksände; Gustav Adolf under Ekshärad, Bogen under Gunnarskog och Älvsbacka under Nyed.

För Bjurtjärn och Karlskoga finns inga gårdar noterade, så dessa är inte med i denna sammanställning. Däremot finns Säfnäs socken i Dalarna medtagen.
På Krigsarkivet förvaras förlagorna som användes för denna Värmlandskarta. Flertalet av förlagorna utgjordes av en kollossal mängd notiser och handritade små kartbilder som hade samlats i lantmäteriet vid slutet av 1700-talet.

På några ställen verkar det emellertid ha varit tunnsått med uppgifter om hur natur och bebyggelse såg ut. Ex vis i västra Långserud, kring sjön Stora Bör är kartans trovärdighet en aning tveksam. Och som en verkligt "vit fläck" framstår gränstrakten mellan Järnskog och Älgå. Där uppe på vildskogen kring Buvattnet-sjöarna och svedjefinnarnas Glasnäs och Gränsjötorp var det uppenbarligen glest mellan lantmätarbesöken.

---

Kartans ca 3.100 namnuppgifter på gårdsnamn har sammanställts i ett särskilt register - sorterade i bokstavs-ordning, och med vissa namnvarianter angivna.